Generalforsamlinger/referater
Lagt ind af formanden Hans Bertelsen
Generalforsamling 15/7 2017

Se kort omtale under sidste nyt 2017,

Referat fra Kim på vej.


Generalforsamling 16/7 2016


referat af generalforsamling 11/7 2015


Referat af Generalforsamling Hou Plantage Grundejerforening 11. Juli 2015

 

 

 

 1. Jens Ole blev valgt som dirigent og Kim som referent.

  1. Jens Ole konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

 2. Foreningens formand Hans præsenterede beretningen for året som er vedlagt.

  1. Broen tages ned den 12.9. kl 10.00. Alle medlemmer opfordres til at deltage i dette hyggelige arrangement.

  2. Broformand Henning mindede om, at der på Foreningens Sankt Hans bål kun må lægges grene på stranden. Ikke større rødder som det var tilfældet på bålet i 2015.

 3. Regnskabet blev fremlagt af foreningens nye kasserer Lars Grud.

  1. Regnskabet ser fornuftigt ud, men indtægterne i år har været lavere end tidligere da færre medlemmer har indbetalt.

  2. Der blev givet en opsang til Foreningens medlemmer om at tage sig sammen og få en lidt bedre disciplin omkring indbetaling af medlemsskab. Bestyrelsen arbejder frivilligt og der er for meget arbejde med at rykke medlemmer for indbetaling.

  3. Der er potentiale for op til 74 betalende i området, men p.t. er der kun 47 medlemmer. Det blev kort diskuteret om Foreningens medlemsområde skal redefineres.

  4. Foreningen opfordrer alle medlemmer til at sætte kontingentbetalingen til automatisk fornyelse hvert år.

  5. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at hjælpe med at skaffe nye medlemmer til Foreningen.

  6. Regnskabet blev godkendt.

 4. Intet

 5. Budget m.m.

  1. Budget blev godkendt. Kontingent og jubilæumsfest indbetaling blev fastholdt på sammenlagt kr 425,- pr år.

  2. Digesag opdatering: Foreningens formand Hans har deltaget i flere møder og tydeliggjort overfor de øvrige interessenter at Foreningen ikke er interesseret i digeudvidelsen.  Til slut fik sagen en lykkelig udgang den 13. april hvor den blev henlagt.

 6. Valg til bestyrelse

  1. Hans Bertelsen blev genvalgt.

  2. Liselotte Marstrand er udtrådt. Lars Grud blev valgt og indtræder som kasserer.

  3. Svend Gejl blev genvalgt.

  4. Merete og Anne Marie blev genvalgt som suppleanter

  5. Jens Ole blev genvalgt som revisor

  6. Nick blev genvalgt som revisor suppleant

 7. Eventuelt

  1. Der blev stillet forslag om “Max 20 km/t” og “Legende Børn” skilte på de to øvrige veje der går ind i plantagen. Bestyrelsen overvejer.

  2. Badebroen bruges efterhånden af mange “udefra” og det kan til tider være svært for foreningens egne medlemmer at “komme til”. Der blev stillet ønske om bedre skiltning at broen er privat. Bestyrelsen overvejer skilt på selve broen omkring adgangs- og ansvarsforhold.

  3. Foreningens geografiske udstrækning blev diskuteret og efter forskellige forslag blev det vedtaget at fortsætte med Foreningens nuværende medlemsområde.

 referent Kim Rasmussen
beretning 11/7 2015

Beretning til generalforsamling 11/7 2015

Generalforsamling 2014 med flot fremmøde og god stemning efterfølgende grillaften på stranden i flot vejr.

 

Brooptagning 13/9 tak til alle, der deltog og isæt stor tak til Henning og Karin

 

Mange handler i det forløbne år – stor velkomst til jer alle.

 

 

Digesagen har krævet rigtig meget arbejde af bestyrelsen. Den behandles under et særligt punkt senere.

 

Ny kasserer. Baggrund.

 Møde påskelørdag i Kernehuset. Aftale om at hvert bestyrelses medlem skulle prøve at kontakte mulige medlemmer.

Det lykkedes at få hvervet Lars Grud Sørensen fra Huset Ibfelt.

Velkommen til dig.

 

Samtidig vil jeg takke vores tidligere kasserer Liselotte Marstrand for hendes store arbejde igennem en del år.

Hun vil få et gavekort som tak.

 

 Henvendelser om Grenaffald/beskæring. Som meldt ud skal hver grundejer selv bringe på genbrugsstation. Åbningstider ses på hjemmeside og infotavle på vandtårnsplads.

 

Rydning i det fredede område, for at bringe området tilbage til det lyngområde, der var før. Afvandingsgrøfter er renset op.

 

Broopsætning 14/5 i flot vejr – tak til alle, der deltog og igen stor tak til H og K for alt arbejde og god bespisning.

Sct. Hans bål 23/6 ved broformand Henning med pænt fremmøde.

Henvendelse om adgang til grund på Vesterled.

TDC dækning mangelfuld.

Internet i plantagen. Kim i Kernehuset.

 

 

Klargøring til denne sommers aktiviteter. Bestyrelsen har valgt at indkøbe bordbænkesæt, lave trampolin i en gammel gryde, lave fodboldgolf i sorte spande. Vi håber det vil blive flittigt brugt

 

Bestyrelsen foreslår fælles grillaften på stranden igen i år, hvis vejret tillader det.

 

Hans Bertelsen

 

 

 

 

 

Digesagen.

 

Møde i Banjen 29/8

Stor deltagelse, tak til de fremmødte.

Møde den  i Lohals på Rådhus for indbudte!

Alle var imod undtagen Morten fra digelaget.

Har siden trukket sig som formand – kassen er tømt.

 

Digesagen har været omtalt i Fyens Amtsavis flere gange efter henvendelse fra formanden.

Der har været TV på besøg flere gange.

 

 læs om sagen på vores hjemmeside, som jeg også har brugt en del tid på.

Glædelig meddelelse

Sagen er endelig droppet og henlagt efter afstemning i kommunalbestyrelsen.

Langeland Kommune afholder de 130.000 kr. til rådgivere.

 

Hans Bertelsen
Generalforsamling 11/7 2015

  Hou Plantage Grundejerforening                                 6/6 2015

Til Medlemmerne!   BEMÆRK TIDSPUNKTET KL. 10 OG STED

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Hou Plantage Grundejerforening lørdag den 11. juli kl. 10 i teltet på vandtårnspladsen evt. på stranden, med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent, der udpeger referent.

 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år fremlægges til godkendelse.                     (af formand Hans Bertelsen )

 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse     af Lars Grud Sørensen på vegne af kasserer Liselotte Marstrand

 4. Forslag fra medlemmerne.

 5. Forslag fra bestyrelsen. Herunder budgetfremlæggelse og fastsættelse af:

  1. Kontingent for det indeværende regnskabsår.

  2. Ekspeditionsgebyret.

  3.  Digesagen - formanden orienterer.

  4. Drøftelse af nye tiltag på stranden.

 6. Valg af 3 ­­medlemmer til bestyrelsen. På valg Hans, Sven og Liselotte (er udtrådt af bestyrelse og Lars Grud Sørensen fra familien Ibfelt indtræder efter aftale i bestyrelsen som kasserer)

 7. Valg af 2 suppleanter (nuværende Anne Marie fra ”Hjørnet” og Merethe fra ”Tavle”).

 8. Valg af 2 revisorer (Jens Ole og Børge) og 1 revisorsuppleant (Nick).

 9. Eventuelt.   

  Med venlig hilsen bestyrelsen.

  Hans Bertelsen, Michael Wadt,

  Kim Rasmussen og Svend Geil.

  Husk også, at der efter generalforsamlingen den 11/7 er fælles grillaften i teltet på vandtårnspladsen/stranden hvis vejret tillader det. Hver grundejer medbringer selv det nødvendige – grill, mad, drikkevarer samt stole og borde.

  Ændrede adresse oplysninger bedes tilsendt formanden på hber52@gmail.com

  God sommer i Hou Plantage M.V.H. Bestyrelsen


referat af generalforsamling 12/7 2014

Referat af Generalforsamling Hou Plantage Grundejerforening

 

12. juli 2014

 

 

M ø det blev holdt i flot solskin p å vandt å rnspladsen.

 

 

 1. Jens Ole (JO) valgt som referent. JO konstaterede at GNF var lovlig indkaldt. 59 har betalt kontingent, dermed op til 59 stemmeberettigede.

 2. Hans Bertelsen (HB) forelagde å rets beretning. Se vedlagte bilag. Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.

 3. Liselotte fremlagde å rets regnskab. Vi har f æ rre udgifter og ogs å lidt f æ rre indt æ gter pga. faldende medlemstal. Der er investeret i t ø rdragter til broops æ tning. Der er nu en opsparing p å ca 10.000 kroner i jubil æ umsopsparing og foreningens formue er ca 72.000. Regnskabet blev godkendt.

 4. Der var ingen forslag fra medlemmer.

 5. Forslag fra bestyrelse:

  1. Kontingent u æ ndret. Vedtaget

  2. Ekspeditionsgebyr kr 25 u æ ndret. Vedtaget

  3. Digesagen. HB orienterede. I sept 2013 valgte Langelands Kommune (LK) ikke at fremme digesagen. Men i Maj 2014 kommer digesagen igen p å dagsordenen. HB protesterer p å foreningens vegne endnu en gang til politikerne i LK da Hou Digelag vil tvinge 12 nye medlemmer ind i Hou Digelaget. HB g ø r opm æ rksom p å , at der i foreningens 95- å rige eksistens aldrig har v æ ret oversv ø mmelse nord for diget. Heller ikke under 100 å rs stormflods h æ ndelsen i efter å ret 2013. HB opfordrer alle til at l æ se mere p å Grundejerforeningens hjemmeside samt at m ø de op til LKs infom ø de den 29.8 kl 16.00. Sted er endnu ikke fastlagt.

  4. Dr ø ftelse af behov for bortskaffelse af grenaffald. Der var forslag omkring f æ lles flisning, individuel flisning, f æ lles foreningstrailer, egen transport til Lejb ø lle og Sankt Hans b å l. Konklusion: Bestyrelsen skal arbejde videre med konkrete forslag med bel ø b p å omkostninger hertil.

 6. Kim Rasmussen og Michael Wadt genvalgt til bestyrelsen.

 7. Anne Marie fra Hj ø rnet og Merethe fra Tavle genvalgt som suppleanter.

 8. Valg af 2 revisorer: Jens Ole og B ø rge genvalgt. Nick genvalgt som revisorsuppleant.

 9. Der blev lavet en kort pr æ sentation af alle.

 10.  Der blev rettet en stor tak til bestyrelsen for dens arbejde samt nævnt at formanden havde været i bestyrelsen i 20 år.

 11. Formanden sluttede med at takke for god ro og orden og opfordrede alle til at møde op til fælles grillaften på stranden.

   


generalforsamling 12/7 2014

 Hou Plantage Grundejerforening                                24/5 2014

 

Til Medlemmerne!   BEMÆRK TIDSPUNKTET KL. 10  OG STED

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Hou Plantage Grundejerforening lørdag den 12. juli kl. 10 i teltet på vandtårnspladsen, med følgende dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent, der udpeger referent.

2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år fremlægges til godkendelse.                     ( af formand Hans Bertelsen )

3.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.     ( af kasserer Liselotte Marstrand )

4.  Forslag fra medlemmerne.

5.  Forslag fra bestyrelsen. Herunder budgetfremlæggelse og fastsættelse af:

a.   Kontingent for det indeværende regnskabsår.

b.   Ekspeditionsgebyret.

c.   Drøftelse af digesagen.

d.  Drøftelse af behov for bortskaffelse af grenaffald efter påskeuge og fremtidige regler herfor.

6.  Valg af 2 ­­medlemmer til bestyrelsen. På valg Michael Wadt og Kim Rasmussen (modtager genvalg)

7.  Valg af 2 suppleanter( nuværende Anne Marie fra ”Hjørnet” og Merethe fra ”Tavle”).

8.  Valg af 2 revisorer (Jens Ole og Børge) og 1 revisorsuppleant (Nick).

9.  Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Hans Bertelsen, Liselotte Marstrand, Michael Wadt,

Kim Rasmussen og Svend Geil.

Husk også, at der efter generalforsamlingen den 12/7 er fælles grillaften i teltet på vandtårnspladsen. Hver grundejer medbringer selv det nødvendige – grill, mad, drikkevarer samt stole og borde.

Send gerne jeres E mail adresse til kassereren, så vi kan få den med på adresselisten   LM@cleantrade.dk

 

God sommer i Hou Plantage  M.V.H. Bestyrelsen


Referat af generalforsamling 13/7 2013

Referat af generalforsamling 13/7 2013

Formand Hans Bertelsen bød velkommen og foreslog Jens Ole Bahr som dirigent. Jens Ole konstaterede at dagsorden var udsendt få dage efter tidsfrist på 4 uger og spurgte om nogen i forsamlingen havde nogen indvendinger til dette, det var der ikke. Som referent blev Michael Wadt valgt.

Foreningen har 60 medlemmer og 38 var fremmødt

Dirigenten gav ordet til formanden for bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde beretning og nævnte sidste års generalforsamling med pænt fremmøde.

Han havde den sidste uge i sin ferie fået leveret 2 læs rabatgrus fordelt i stakke rundt langs vejene. Efterfølgende havde han med trillebør fyldt huller i vejene og senere har medlemmer selv udbedret nye huller.

Dernæst omtalte formanden brooptagningen 13/9 og rettede stor tak til Karin og Henning for deres arbejde med bro og bespisning.

Digesagen blev omtalt kort idet det var et seperat punkt på dagsorden.

Formanden nævnte ordningen  med henlæggelse af grenaffald på de forskellige steder i foreningen og fortalte at bestyrelsen havde udvidet mulig lighed til hele april, da det var ret køligt i påsken. Efterfølgende var det blevet fjernet.

Fredag før pinse havde Langeland kommune  indkaldt til møde i Houborglejren angående dige.

Pinselørdag blev broen sat ud og formanden takkede alle for hjælpen. Han rettede især en stor tak til  de , der var i vandet og  til Henning og Karin for en udsøgt frokost i deres have og forarbejdet med broen.

Et medlem Michael Wadt havde haft besøg af Svendborg kommune – en biolog ville se om den klage , der var indkommet over det private grund stykke var rigtig. Det var hævde t, at der var sået græs som en plæne. Klagen blev frafaldet, da man kunne konstatere, at der blot gennem mange år var slået hyben ned og denne klipning havde resulteret i at græsser og anden naturlig lav vegetation havde overtaget rosernes plads.

Der havde en uge efter været henvendelse til formanden fra Svendborg kommune vedrørende beachvolleybanen, det var ok fortsat at pleje roserne, da det er en invasiv plante (ikke naturlig i den danske fauna) men man skulle lade græsset gro naturligt. Der vil fortsat være boldspil på banen i de tre sommermåneder.

Formanden sluttede sin beretning med opfordring til alle om at møde op på stranden til fælles grillaften kl 18.

Beretning blev godkendt.

Punkt 2 Regnskab blev gennemgået og godkendt

Punkt 3 Der var ingen forslag fra medlemmerne

Punkt 5 Bestyrelsens forslag blev godkendt ( budget, kontingent fastholdes på 425kr. , rykkergebyr anvendes ikke , da en reminder på mail normalt får medlemmerne til at få betalt)

Punkt 5c Digesagen blev fremlagt og uddybet af formanden. Bestyrelsen havde arbejdet rigtig meget med sagen. Der var kort før sidste generalforsamling blevet rykket for et resultat af afklaringsbrev – svaret tilbage var, at man var ved at beregne resultatet ( det var dog blot en simpel sammentælling).

Der blev sat en advokat på sagen. Han rettede en henvendelse til Langelandskommune til sagsbehandler Astrid Ejlersen i oktober. Der kom intet svar trods adskillige rykkere, bestyrelsen foreslog advokaten at stile sin henvendelse direkte til borgmesteren. Stabschefen Habekost svarede på denne og undskyldte og beklagede den manglende reaktion på de mange henvendelser. Der ville komme et svar da afdelingen af ham var pålagt at svare inden 8 dage.

Der kom et kortfattet svar  - Cowi var som rådgiver blevet bestilt af Langelands kommune til at lave en for undersøgelse for mulighed af et dige ved Hou Nordstrand.

Bestyrelsen mangler svar på mange af de stillede spørgsmål.

Fredag før pinse havde Langelands kommune indkaldt til orienterede møde om denne undersøgelse.

Der var mødt mange frem – en ingeniør fra Cowi fremlagde projektet.

Da der blev mulighed for at kommentere fremlagde Formand for Hou Grundejerforening Hans Bertelsen et længere kritisk indlæg og det gav anledning til en heftig debat. Der var blandt Hou Digelags medlemmer en del som heller ikke ønskede diget forlænget. Der var også en del indlæg fra grundejere nord for Gustav Petersensvej, som gik imod det fremstillede forslag.

Igen kom det fra formanden for Hoborglund Grundejerforening, at man bare ville have en løsning nu – det var ikke afgørende, at det blev et dige nær kysten.

Det kom frem, at der jo allerede var en form for kystsikring, da der for mange år siden var støbt en betonmur i kote 1,9m foran flere af grundene fra Fyrrevej og nordpå. Dette blev efter mødet over for Cowi bekræftet ved af frigrave et stykke på 4 grunde.

Langeland kommunes repræsentanter Astrid Ejlersen og John K Andersen ville tage hjem med de holdninger og oplysninger der var fremkommet. Kim Rasmussen fra bestyrelsen spurgte om de dog ikke med det samme kunne komme med en konklusion - det ville de ikke.

Hans Bertelsen havde 2 dage før mødet bedt Langeland Kommune medtage en referent , men det var sagsbehandler en Astrid, der selv tog notat !!

Der blev ikke udsendt noget fra mødet – man kunne på Langelands Kommunes hjemmeside læse et noget mangelfuldt notat fra mødet. Det fremgik, at der ville blive lavet en indstilling til byrådspolitikere som skulle behandles på et møde først i september.

Bestyrelsen vil fortsat kæmpe mod diget. Der vil blive fremsende brev til alle i kommunalbestyrelsen kort før dette møde.

Forslag fra generalforsamlingen:

Indsamle Emailadresser på alle grundejere nord for Gustav Petersensvej for at kunne indsamle underskrifter mod opførelse af dige.

Alle sejl sættés ind

Få fat i det politiske system og teknisk forvaltning.

Det var stor opbakning til bestyrelsen til at gå ind i sagen.

 

Punkt  6: Genvalg af alle

Punkt 7: Genvalg af alle

Punkt 8: Genvalg af alle

Punkt 9: Forslag om udbedring af huller på sidste vej mod Houborglejren, nogle havde fyldt beton i hullers i stedet for rabatgrus, som kunne hentes på vandtårnspladsen.

Der var stor tak til bestyrelsen for dens arbejde.

Formodning fra medlem om at formanden har været 20 år i bestyrelsen (undersøgt og det er først i 2014)

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten og de fremmødte og opfordrede til at møde op på stranden til grillfesten kl. 18

Referent Michael Wadt.

 

HUSK BRO OPTAGNING LØRDAG DEN 14 SEPTEMBER KL. 10

 

 

 

 


Generalforsamling 13/7 2013
Generalforsamling 2013 afholdes i teltet på vandtårnspladsen lørdag den 13/7 kl. 10

 Hou Plantage Grundejerforening29/5 2013


Til Medlemmerne!   BEMÆRK TIDSPUNKTET KL. 10  OG STED

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Hou Plantage Grundejerforening lørdag den 13. juli kl. 10 i teltet på vandtårnspladsen, med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent, der udpeger referent.
2.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år fremlægges til godkendelse.                     ( af formand Hans Bertelsen )
3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.     ( af kasserer Liselotte Marstrand )
4.Forslag fra medlemmerne.
5.Forslag fra bestyrelsen. Herunder budgetfremlæggelse og fastsættelse af:
a.Kontingent for det indeværende regnskabsår.
b.Ekspeditionsgebyret.
c.Drøftelse af digesagen.
6.Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg Hans Bertelsen, Liselotte Marstrand og Svend Gejl.
7.Valg af 2 suppleanter( nuværende Anne Marie fra ”Hjørnet” og Merethe fra ”Tavle”).
8.Valg af 2 revisorer (Jens Ole og Børge) og 1 revisorsuppleant (Nick).
9.Eventuelt.  
 
Med venlig hilsen bestyrelsen.
Hans Bertelsen, Liselotte Marstrand, Michael Wadt,
Kim Rasmussen og Svend Geil.
Husk også, at der efter generalforsamlingen den 13/7 er fælles grillaften i teltet på vandtårnspladsen. Hver grundejer medbringer selv det nødvendige – grill, mad, drikkevarer samt stole og borde. 
Send gerne jeres E mail adresse til kassereren, så vi kan få den med på adresselisten   LM@cleantrade.dk 

God sommer i Hou Plantage  M.V.H. Bestyrelsen


Referat af generalforsamling 14/7 2012
Referat fra generalforsamling 14. juli 2012.
Formanden bød velkommen og pegede på Jens Ole Bahr som dirigent og han blev valgt med stort bifald. Som referent meldte Michael Watt sig og fik bifald.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og meddelte at der var 62 stemmeberettigede medlemmer. 
Det var nu ifølge dagsorden punkt 2 formandens beretning om foreningens virksomhed i 2011/2012
Formanden Hans Bertelsen startede med den 9. juli 2011, hvor man var samlet i teltet til en generalforsamling og senere på dagen blev der afholdt grillaften med god deltagelse.
Efterfølgende nævnte formanden, at en forsikring aftalt på sidste general-forsamling var tegnet og deltagere i foreningens aktiviteter nu er dækket.
Bronedtagning 17/9 var med pænt fremmøde og gik efter planen - efterfølgende var der bespisning i haven hos Karin og Henning. Der var fra bestyrelsen en stor tak for både Henning og Karins arbejde i forbindelse dermed, men også en tak til de fremmødte, der kom og hjalp til.
Formanden nævnte at han arbejder en hel del med foreningens hjemmeside og opfordrede til at man besøgte den og kom med kommentarer.
Han omtalte aftalen om beskæring og henlæggelse af grenaffald i påskeugen med senere afhentning. Det var der mange, som havde benyttet sig af.
Der havde været flere henvendelser til bestyrelsen om at nogen før jul var begyndt på vandtårnspladsen med at lægge en stor stak grene. Vedkommende blev fundet og var blevet bedt om at fjerne igen.
 Formanden indskærpede, at der ikke må afleveres kompost og haveaffald – dette køres på genbrugsstation. Det er kun når bestyrelsen melder ud til påske, at det er tilladt at henlægge grene de anviste steder.

Endvidere kom han med en kraftig opfordring til, at man også får beskåret træer og buske ud til vores veje. Der er for mange steder, hvor det er for snævert og både renovation og brandvæsen skulle gerne kunne komme frem. 
Bestyrelsen havde fået henvendelser om, at der på 2 grunde er fældet træer af naboen. Det var ikke i orden, og ikke noget bestyrelsen kan løse, men vi kan kraftigt opfordre til, at man tager en dialog med sin nabo om en eventuel fælles løsning.
I modsat fald risikerer man politianmeldelse og erstatningskrav.
Formanden orienterede om mail fra Berit Ibfelt om:
brand i sæk ved ”Hjørnet” opdaget af Keld Trane i Svalebo, han fik slukket inden det bredte sig. Det var aske med gløder, der havde antændt. Så det er vigtigt at indskærpe, at man skal være agtpågivende, når man bortskaffer aske.
Det var på forrige års generalforsamling vedtaget, at forstranden skulle slås og plejes. Kim Rasmussen fra Nordpilen påtog sig opgaven og gjorde det sidste år og igen i år. Der var rigtig mange, der syntes, at det pyntede og glædede sig over, at der nu også groede forskellige græsser frem på strandengen.

Derefter omtalte formanden et digemøde i Hovborglejren den 21/10. Langeland kommune havde inviteret de 3 grundejerforeninger og grundejere i det område, som man mente kunne blive berørt af oversvømmelse.
Der var mødt mange frem, men det blev et skuffende møde for nogle af de, der var annonceret kunne ikke komme, så det var lidt tyndt.
Kystdirektoratet var med 2 mand, som gennemgik den digeopbygning, man ville foreslå som den optimale men også den dyreste foran på grundene fra det eksisterende dige og om mod hovborglejren.
Der blev en heftig debat efter, at det kom frem, at man kun gik efter en løsning med et dige ud foran grundene langs stranden, og slet ikke havde arbejdet videre med den alternative løsning med et dige ind mod hoborglund grundejerforening.
Det blev foreslået, at man fik renset afvandingskanal op langs grundene ind mod Hoborglund og lagt det ind mod de truede grunde samt lavet et græsklædt jorddige. Det ville give den tryghed, som digelaget savnede. En eventuel mindre oversvømmelse fra vores grunde kunne så løbe ud på det fredede område uden at genere de bagvedboende. 
Formanden for digelaget Kurt Johnsen havde indhentet en pris på ca 100.000 for en sådan løsning. Og formanden i Hoborglung grundejerforening Morten Nielsen sagde, at nu havde man ventet på en løsning siden 2006 og det vigtigste for hans medlemmer var, at de blev sikret og hvis det kunne blive med et jorddige, som foreslået var det i orden bare det skete hurtigt.
Chefen for teknisk forvaltning John Kjær Andersen konkluderede, at det nok var den løsning, der var mest stemning for.
Der ville blive lavet et referat.
Man gik en tur for at se på en visualisering af det dige som kystdirektoratet havde foreslået, som det mest optimale i forhold til alle i området. Kommunen havde flere steder opstillet 4 pæle med en snor omkring for at vise hvad det drejede sig om, men når man spurgte om det så var højvandssikret, fik man at vide, at så skulle det være ca. 1 m højere. 

Formanden havde været til møde i fællesforeningen af sommerhusejere med tekniskforvaltning i Rudkøbing den 18.nov. 2011 
Formanden havde på mødet rykket for et referat af Hovborglundmøde. Teknisk chef John K. Andersen sagde, at Astrid arbejdede på det, men at lave et referat flere måneder efter giver mulighed for erindringsforskydninger og mangler.  Referat kom ikke skønt, Hans rykkede for det igen. Efter jul kom en henvisning til et notat fra mødet.
Formanden nævnte ”afklaringsbrev” dateret den 29/3 som alle har fået og forhåbentlig svaret på.
Formanden havde pr. mail rykket for resultat af tilkendegivelser for og i mod samt antal besvarelser. Biolog Astrid fra Langelands Kommune svarede først på ugen inden generalforsamling, at man var ved at beregne tallene og hun ville ikke ud med nogen tal endnu. Formanden mente at det skulle være simpelt at tælle op og at man ikke skal filtrere nogen fra.
Astrid skrev kun, at der kom et notat til august. 
Broopsætning lørdag 17. maj dag med pænt fremmøde. Der var stor aktivitet på stranden. 
Efterfølgende var der frokost med højt humør i haven bag Hytten hos Henning og Karin. Stor tak for deres arbejde fra bestyrelsen, som håbede på, at de fortsat havde kræfter til at være tovholdere omkring badebroen. Hvis de manglede hjælp så var der støtte at få fra Plantagen.
Stort anlagt Sct. Hans bål. 23.6.Ingen i bestyrelsen kunne deltage, men håbede de tilstedeværende havde en god aften.
Beachvolleybane var opsat og taget i brug
Formanden sluttede med ønsket om en god grillaften og opfordrede alle til at møde op og få en god og hyggelig aften fra ca. kl. 18.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Efterfølgende gennemgik kassereren regnskabet, som blev godkendt og budgettet
blev gennemgået og drøftet. Der var afsat 5000 til advokathjælp ved en evt. digesag.
Antallet af medlemmer svinger lidt, da der ikke er medlemstvang, men bestyrelsen gør et ihærdigt arbejde for at fastholde og tiltrække medlemmer eksempelvis ved ejerskifte.
Der var genvalg på alle poster med bifald.
Under eventuelt gennemgik broformanden Henning broens tilstand og kommende udfordringer. Det blev foreslået at bestyrelsen hensætter midler til at opgradere broen. Kim fra Nordpilen lovede at få fremstillet sikringspropper til standrør på fundamenter på bunden. Henning bad bestyrelsen om, at vandtårnshusets gulv blev renoveret så foreningens materiel undgik opstigende fugt. 
Der blev talt om stigende selvtægt fra naboer, som skal stoppes.
Gryderne på forstranden og brugen af dem blev drøftet. Der blev opfordret til, at man nu brugte dem mere - nu de var renset op og brugbare uden torne og roser og yder godt læ for vinden.
Der var et ønske om, at lidt roser blev stående foran ”hjørnet”
Kim ville pleje forstranden flere gange hen over sommeren.
Formanden hædrede med en flaske vin Keld for hans brandslukning, Rolf for græsslåning og dirigenten Jens Ole for hans arbejde.
Dernæst blev Karin hædret med blomster for sit store arbejde ved bro opsætning og nedtagning.
Til slut hædrede formanden Hans Bertelsen Henning broformand med forskellige specialøl for hans store indsats omkring badebroen mm.
Referent Michael Watt.
Se vores hjemmeside www.123hjemmeside.dk/houplantage
BRO NEDTAGNING
Vigtig dato 15/9 Kl. 10 på Stranden
Mød op og vær med – alle kan deltage.
Efterfølgende bespisning i haven hos Karin og Henning 
Skulle nogen få lyst til at bage en kage så er det fint.
Kontakt broformand Henning på tlf. 20 21 67 90               Så han ved ca. hvor mange der kommer.


Generalforsamling 2012 dagsorden


Hou Plantage Grundejerforening   24/5 2012

Til Medlemmerne!   BEMÆRK TIDSPUNKTET KL. 10  OG STED

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Hou Plantage Grundejerforening lørdag den 14. juli kl. 10 i teltet på vandtårnspladsen, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, der udpeger referent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år fremlægges til godkendelse.                     ( af formand Hans Bertelsen )
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.     ( af kasserer Liselotte Marstrand )
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Forslag fra bestyrelsen. Herunder budgetfremlæggelse og fastsættelse af:
a. Kontingent for det indeværende regnskabsår.
b. Ekspeditionsgebyret.
c. Drøftelse af digesagen.
6. Valg af 2 ¬¬medlemmer til bestyrelsen. På valg Michael Wadt og Kim Rasmussen (modtager genvalg)
7. Valg af 2 suppleanter( nuværende Anne Marie fra ”Hjørnet” og Merethe fra ”Tavle”).
8. Valg af 2 revisorer (Jens Ole og Børge) og 1 revisorsuppleant (Nick).
9. Eventuelt. 
 
Med venlig hilsen bestyrelsen.
Hans Bertelsen, Liselotte Marstrand, Michael Wadt,
Kim Rasmussen og Svend Geil.
Husk også, at der efter generalforsamlingen den 14/7 er fælles grillaften i teltet på vandtårnspladsen. Hver grundejer medbringer selv det nødvendige – grill, mad, drikkevarer samt stole og borde.
Send gerne jeres E mail adresse til kassereren, så vi kan få den med på adresselisten   LM@cleantrade.dk

God sommer i Hou Plantage  M.V.H. Bestyrelsen


Referat fra generalforsamling 15/7 2011

Formanden bød velkommen i teltet på vandtårnspladsen og foreslog Jens Ole Bahr som dirigent. Jens Ole konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Der var 68 stemmeberettigede i foreningen, ingen fremsendte fuldmagter. Torben Weiss blev foreslået som referent.
Formanden aflagde beretning og så tilbage på generalforsamling i 2010. Dernæst på velbesøgt brooptagning den 18/9 hvor man efterfølgende spiste lasangne i haven hos Karin og Henning, som denne dag blev hyldet for sin tid i bestyrelsen og sit fortsatte virke som broformand.
Formanden berettede om arbejdet med hjemmesiden og opfordrede til, at man besøgte den og kom med kommentarer.
Et tidligere medlem Jørgen Feder var gået bort og blev mindet.

Et forslag på generalforsamling 2010 om 3 containere til grenaffald i uge 42 havde bestyrelsen ændret til påsken 2011, da behovet syntes større der. Man havde dermed sparet en del penge.
Det blev en succes i påsken med 3 store stakke og bestyrelsen havde samtidig ændret det til afhentning med grab, da sammensætningen af grenaffald ikke egnede sig til flisning.

Før påske var der lagt 3 stakke med vejgrus ud i plantagen og man kan frit hente til at fylde i huller i vejen.
Det var besluttet at pleje forstranden i foråret og Kim Rasmussen fra Nordpilen påtog sig jobbet med en ATV og en brakhøster. Formanden nævnte, at det var gjort til UG og opfordrede medlemmerne til at vedligeholde stierne ned til stranden og de fritlagte gryder.

Formanden berettede dernæst om en ny digesag, som han blev gjort bekendt med i efteråret og som bestyrelsen havde besluttet at forfølge tæt. Digesagen udviklede sig i foråret, da det oprindelige forslag blev ændret, eftersom kystdirektoratet ikke fandt det egnet. Fra et dige langs Gustav Petersensvej var det nu et dige i forlængelse af det eksisterende dige helt om til Houborglejren.
Formanden havde været til møde i Odense i juni hvor forslaget blev fremlagt og drøftet heftigt. Fra Plantagen var der yderligere 2 deltagere Finn Methmann og Benny Rosberg fra Nørreled. Der blev peget på en alternativ løsning – nemlig en oprensning af en eksisterende afvandingskanal og etablering af et jorddige syd for denne kanal i det fredede område ind mod Houborglund Grundejerforening. Det blev besluttet, at arbejde videre med dette og komme med oplæg i september.

Formanden omtalte så et velbesøgt Sct. Hans bål. Han havde været rundt i plantagen og inviteret alle også lejere så der i alt kom ca. 25, som fik en god snak efter midsommervisen.

Broopsætningen den 7/5 havde samlet en pæn flok deltagere, som i fællesskab fik broen ud. Samtidig blev der klargjort til en beachvolleybane – nogle samlede rødder op og de gamle gryder på forstranden blev gravet igennem, så de igen kunne bruges.  Der var efterfølgende frokost i haven bag Hytten og formanden udtrykte på bestyrelsens vegne stor tak til Henning og Karin for deres vellykkede arrangement og forarbejde og håbede at de ville påtage sig det igen, men sagde også, at de ikke skulle tøve med at bede om hjælp blandt deltagerne. Efter et par hyggelige timer brød man op.

Formanden nævnte at der ville blive foretaget målinger af vandboringer i området.
Formanden sluttede sin beretning med at opfordre alle til at deltage i den fælles grillaften fra kl. 18 på vandtårnspladsen. Beretningen blev enstemmig godkendt.

Dernæst gik man over til regnskabsaflæggelse ved kasserer Liselotte. Det blev nævnt, at der ikke havde udgifter til revisor i 3 år, hvorfor der henstår et beløb på 3000 kr. som bruges til aktiviteter. Regnskabet blev derefter enstemmig godkendt.

Der var i år ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.

Kontingentet fortsætter uændret   med 350+75 kr. = 425kr. Vedtaget enstemmigt.

Forslag fra bestyrelsen var en drøftelse af tiltag i digesagen. Dirigenten oplæste bestyrelsens udtalelse til Langelands kommune. Den lange udtalelse blev drøftet og godkendt.

Kim Rasmussen gennemgik dernæst et forslag om indkøb af professionelle maskiner til brug i foreningen. Der var en del debat om forsikring og ansvar og vedligeholdelse. Dirigenten henviste forslaget til eventuelt.

Valg til bestyrelse, revisorer, suppleanter – der var genvalg med akklamation på alle poster.

Under punktet eventuelt blev følgende drøftet:

Forsikringen vi har dækker ulykker i plantagen men ikke på badebroen. Liselotte gennemgår forsikringen og der vil senere på hjemmesiden blive orienteret derom.

Henning foreslår en fodboldbane på et område ved P pladsen i det fredede område, samt at kontakte kommunen om at få et par brugte mål.

En kultivering af det fredede område var ønsket, da det hele efterhånden er sprunget i skov.
Hans oplyste, at der på mødet om digesagen var blevet nævnt, at skov og naturstyrelsen ville til at fælde en del træer og bevoksning og genoprette det fredede  område og, at man derfor nemmere kunne komme til at rense afvandingskanalen op.

Hans efterlyste oplevelser med Houborglejren til brug ved et møde med bestyrelsen der. Det var i det store hele kun positive oplevelser, dog ville man gerne undgå at bilister dytter ved ankomst og afrejse, samt at  den gule lampe på pladsen blev blændet af eller helt slukket, da den virker forstyrrende på nattemørket.

Henning opfordrede alle til at gå deres træer, hegn og hække efter og få skåret tilbage, da der efterhånden er meget snævert på vore veje i plantagen.

Unødvendig parkering på vandtårnspladsen blev drøftet.

Nøgle til bom ved adgang til stranden blev efterspurgt. Henning har efterfølgende hængt en nøgle bag på infotavle på vandtårnsplads. Nøgle bedes hængt tilbage straks efter brug.

Der blev orienteret fra et medlem sidst på Vesterled om strandproblemer i forhold til Solgårdens grundejerforening – Hans kontakter formanden der.
Vesterled 12 blev oplyst til salg. Fremgår også af hjemmesiden.

Vedrørende speedbåde og vandscootere – det blev henstillet, at man tager hensyn til hinanden.

Formanden kaldte Rolf frem og takkede ham med vin for at holde og slå vandtårnspladsen.

Afslutningsvis takkede formanden for god ro og orden.

Referent Torben Weiss fra Tavle


Referat lagt ind på hjemmeside 28/7 2011
Hans Bertelsen

 


 


 Hou Plantage Grundejerforening                                3/6 2011

 

Til Medlemmerne!   BEMÆRK TIDSPUNKTET KL. 10  OG STED

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Hou Plantage Grundejerforening lørdag den 9. juli kl. 10 i teltet på vandtårnspladsen, med følgende dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent, der udpeger referent.

2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år fremlægges til godkendelse.                     ( af formand Hans Bertelsen )

3.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.     ( af kasserer Liselotte Marstrand )

4.  Forslag fra medlemmerne.

5.  Forslag fra bestyrelsen. Herunder budgetfremlæggelse og fastsættelse af:

a.   Kontingent for det indeværende regnskabsår.

b.   Ekspeditionsgebyret.

c.   Drøftelse af tiltag overfor Houborglund Grundejerforenings forslag om udvidelse af dige mod nordvest mm.

6.  Valg af 3 ­­medlemmer til bestyrelsen. På valg Liselotte Marstrand, Sven Geil og Hans Bertelsen (modtager genvalg)

7.  Valg af 2 suppleanter( nuværende Anne Marie fra ”Hjørnet” og Merethe fra ”Tavle”).

8.  Valg af 2 revisorer (Jens Ole og Børge) og 1 revisorsuppleant (Nick).

9.  Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Hans Bertelsen, Liselotte Marstrand, Michael Wadt,

Kim Rasmussen og Svend Geil.

Husk også, at der efter generalforsamlingen den 9/7 er fælles grillaften i teltet på vandtårnspladsen. Hver grundejer medbringer selv det nødvendige – grill, mad, drikkevarer samt stole og borde.

 

Send gerne jeres E mail adresse til kassereren, så vi kan få den med på adresselisten   LM@cleantrade.dk

 

God sommer i Hou Plantage  M.V.H. Bestyrelsen

 
Referat af generalforsamling 17. juli 2010

Referat af generalforsamling 2010-07-17.

Generalforsamling afholdt i telt på vandtårnsplads med 30 deltagere.

Jens Ole Bahr blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet.  Referent Torben Brohus Weiss fra ”Tavle” valgt.

Formand Hans Bertelsen aflagde beretning og startede med tilbageblik på 90 års jubilæet og takkede for at man bakkede op om det store arbejde, der var lagt i jubilæet og deltog med meget stor tilslutning.

 En særlig stor tak blev rettet til Henning og Karin for deres Indsamling af materiale om plantagen og flotte udstilling med udklip, historier og malerier af Alfred Hansen, som var indlånt til dagen.

Der blev festet igennem og deltagerne hyggede sig til langt ud på natten. Billeder fra festen og fra udstillingen kan ses på hjemmesiden.

Hans arbejder fortsat med at udvide hjemmesiden og opfordrede til at man besøger den og ser de nye indlæg og opfordrede til, at man indsender ideer eller mangler til hjemmesiden til Hans.

Åge Husmand, som er død blev mindet med stor tak.

Den 13/1 var Hans til indvielse af Houborglejren og havde en snak med bestyrelsen. Det er aftalt at vores bestyrelse en gang årligt holder et møde med bestyrelsen i Houborglejren og drøfter naboskabet. Hans spurgte om medlemmerne havde nogle emner, der skulle tages op med Houborglejren. Bussers tomgangskørsel og støj ved afhentning blev nævnt.

Hans nævnte, at den tidligere ejer af  Svalebo Bent Rasmussen fyldte 85 år den 17/2 . Omtale fra avisen kan ses på hjemmesiden under ”sidste nyt”.

Et mangeårigt medlem Per Møller døde 2. påskedag og han blev mindet og omtale kan ses på hjemmesiden, hvor også Per og Ingas historie om plantagen kan læses.

Hans takkede for hjælpen med broopsætningen 2. pinsedag, hvor der  var  stor tilslutning, der var også stor tak til Henning og Karin for det efterfølgende arrangement i deres have.

Hans orienterede dernæst om muligheder for og problemer med bredbånd (internet) i Plantagen. Vi bor i et udkantområde, hvor dækningen er meget svingende. Hans nævnte at Kim i Nordpilen havde etableret en god brugbar løsning. Kim orienterede selv om sit grej, som senere vil blive omtalt på hjemmesiden.

Formanden orienterede om udvidede åbningstider på genbrugspladserne. Se på hjemmesiden under ”sidste nyt”.

Der har været henvendelse omkring slåning af vejrabatter, men det er ikke foreningens opgave men derimod den enkelte grundejer, som skal sørge for at holde rabat og hegn, så der er fri passage. Formanden opfordrede alle til at beskære i nødvendigt omfang, så alle der skal servicere os i grundejerforeningen kan komme frem.

Hans orienterede om møde med formanden Erik Lindekilde Olsen i Solgården, Han havde oplyst, at der var givet tilladelse til opsætning af badebro der hvor campingpladsen havde en stående i sin tid. Den vil blive opsat fra sæson 2011 og vil helt sikkert aflaste vores bro.

Bestyrelsen havde talt om at oprette et brolag og Henning vil gerne forsætte som broformand, men vil gerne have en yngre hjælper fra efterårsæsonen når broen tages ind.

Formanden sluttede sin beretning med ønsket om en god grillaften på vandtårnspladsen. Forsamlingen godkendte enstemmigt beretningen med applaus.

Ad 3.

Kassereren Liselotte fremlagde og gennemgik regnskab, som viste et merforbrug på ca. 3000 i forhold til budget grundet ekstra udgifter til badebro/tørdragter . Regnskabet blev godkendt.

Ad 4.

Forslag fra Claus P26 om slåning af forstrand. Det vil blive gjort til foråret når de nye skud står klar. Inga bad om kontakt til Pilehuset angående opsatte stolper på stien ved stranden.

Pr mail havde Jytte foreslået opstilling af containere til grenaffald i efterårsferien. Forslaget var rettidigt indsendt men ikke på dagsorden, der var udsendt før. Der kunne ikke stemmes om forslaget, men forsamlingen debatterede det og henstillede til bestyrelsen om opsætning af 3 containere. En på Østerled, en i plantagen og en på Vesterled.

Ad. 5

Det budgetterede overskud mindskes p.g.a. containeropsætning.

a.      Uændret kontingent 425kr.

b.      Ekspeditionsgebyr uændret 75kr.

c.       Græsslåning som foreslået kun kl. 10-12 og 14-18 i juni, juli og august.

Vedtægtsændringer 4 forslag som alle blev vedtaget.

Ad. 6

2 bestyrelsesmedlemmer på valg Henning og Jørgen – ønskede ikke genvalg.

Opstillet og valgt: Kim fra Nordpilen og Michael fra Aida.

Ad. 7

AnneMarie fra hjørnet og Merethe fra Tavle

Ad.8

 Genvalg til Børge og Jens Ole suppl. Nick

Ad. 9

Eventuelt.

Ønske om at vide hvem der er på valg og om genvalg er muligt.

Ønske om aktivitetskalender. Formanden laver en og lægger på hjemeside og den opsættes ligeledes i infoskab på vandtårnspladsen.

John kritiserer at nogen smider brædder med søm og græsaffald på sct. Hansbål. Han opfordrer til at man generelt rykker bålet til den efterfølgende lørdag, hvor der vil være flere i deltagere. John nævnte også, at der jævnligt var problemer med løse hunde på stranden. John sluttede med et ønske om en fast dag hvor generalforsamling afholdes.

Henning gav et tilbageblik på sit arbejde i foreningen.

Formanden takkede de to afgåede bestyrelsesmedlemmer med vingaver.

Der drøftes grus på vejene. Forslag om at lade huller være så bilister holder farten nede. Opfordring til at tage fat i fartglade bilister.

Henstilling til at påskønne Rolf med benzin (vin) for at slå vandtårnspladsen.

Liselotte foreslog at man får lavet en ordentlig beachvolleybane.

Poul fra Hovborghus sluttede med tak til bestyrelsen for det store arbejde der gøres.

 

Referent TBW fra Tavle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Generalforsamling 17.7.2010

Hou Plantage Grundejerforening   30/5 2010

Til Medlemmerne!   BEMÆRK TIDSPUNKTET KL. 10  OG STED

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Hou Plantage Grundejerforening lørdag den 17 juli kl. 10 i teltet på vandtårnspladsen, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, der udpeger referent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år fremlægges til godkendelse.                     ( af formand Hans Bertelsen )
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.     ( af kasserer Liselotte Marstrand )
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Forslag fra bestyrelsen. Herunder budgetfremlæggelse og fastsættelse af:
a. Kontingent for det indeværende regnskabsår.
b. Ekspeditionsgebyret.
c. Ændr. af tilladte tidspunkter for græsslåning mm
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt. 

Med venlig hilsen bestyrelsen.
Hans Bertelsen, Liselotte Marstrand, Henning Drost,
Jørgen Thomsen og Svend Geil.
Husk også, at der efter generalforsamlingen den 17/7 er fælles grillaften i teltet på vandtårnspladsen. Hver grundejer medbringer selv det nødvendige – grill, mad, drikkevarer samt stole og borde.

Send gerne jeres E mail adresse til kassereren, så vi kan få den med på adresselisten   LM@cleantrade.dk


Forslag fra bestyrelse og medlemmer 2010

Forslag fra bestyrelsen på generalforsamling 2010

Ordensregler punkt 7 ændring:
Græsslåning, brug af motorsav og lignende, må af hensyn til naboerne kun finde sted i tidsrummene mellem kl. 10 og kl. 12 samt mellem kl. 14 og kl. 18 ( kl. 16 før)

Vedtægtsændringer/tilføjelser:
1. Forslag fra medlemmerne skal fremsendes til bestyrelsen inden udgang af maj, da de så kan sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling, da der kun kan træffes afgørelse i sager, der er optaget på dagsordnen jævnfør § 6 stk. 1.
2. Dirigent kan være revisor i foreningen § 6 stk. 4.
3. Medlemsliste udsendes sammen med referat, så evt. rettelser er ajourført § 6 stk.5

4. Vedrørende udsendelse af post fra foreningen til medlemmerne foreslås følgende:

§ 6 stk. 5     Bestyrelsen kan benytte e-mails til enhver kommunikation til foreningens medlemmer. Medlemmerne er pligtige til, at informere bestyrelsen om deres e-mailadresser og ændringer i disse. Et medlem kan registrere sig hos bestyrelsen med flere e-mailadresser.
Kommunikation til medlemmer via e-mail er at betragte som korrekt afleveret i forhold til det tidspunkt e-mail er afsendt af bestyrelsen.
Bestyrelsen varetager desuden foreningens hjemmeside og sikre, at relevante informationer løbende er at finde her.
Bestyrelsen kan undtagelsesvis vælge at bibeholde skriftlig information pr. omdeling eller postgang til enkelte medlemmer.

Forslag fra medlemmerne 2010:
1. På given opfordring skal jeg komme med et forslag til behandling på generalforsamlingen:
"Er det ved at være tid til pleje af forstranden” (slåning med grønthøster i dec-feb)
M.v.h. Claus P26


Referat af generalforsamling 11.7.2009

Referat fra generalforsamling Hou Plantage Grundejerforening
den 11.07.09.

1. Valg af dirigent
Jens Ole, P13: valgt til dirigent. Jens Ole er revisor, men ingen indvendinger til dette.
Referent Jette Christophersen, P2.
Indkaldelse til generalforsamling (10.06.09) og var lovformeligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forløbne år
fremlægges til godkendelse (ved formand Hans Bertelsen)

Generalforsamling afholdt med stort fremmøde i Skytternes Hus den 12.07.08.
Efterfølgende var der grillfest med råhygge på vandtårnspladsen.

Allerede først i august 2008 startedes en hjemmeside af formanden for Grundejerforeningen – det havde været spændende, men også et stort arbejde og håbet var, at alle tog godt imod den og vil være med til at fylde stof på. Hvis gamle relevante fotos fra Plantagen haves, må det gerne sendes til Hans.

Henning og Karin havde gjort et kæmpe arbejde med indsamling af materiale om plantagens huse på diverse arkiver og når det er renskrevet – i samarbejde med Nils Francke – vil det blive lagt ind på hjemmesiden. Der er 4 huses historie, som allerede kan læses der.

Broen blev taget ind for vinteren den 13.09.08 i høje bølger. Hans var så uheldig at glide i grønalger på trappen under morgenbadet og faldt og trykkede ribbenene i højre side – hvilket han havde glæde af i flere måneder. Så pas på sidst på sæsonen, når der kan være en algebelægning på trinene. Traditionen tro fik vi, efter optagningen af broen, forloren skildpadde at varme os på hos Henning og Karin.

Der var nedsat et ad hoc udvalg, som skulle arbejde med Hovborglejrens genopførelse og henover efteråret havde de kontakt til alle relevante myndigheder for at tilsikre at gældende regler blev overholdt. Det resulterede i at der blev udarbejdet en lokalplan for området og den var i høring i 8 uger henover nytåret. Tak for deres arbejde.

Hovborglejren havde den 13.12.08 inviteret til informationsmøde hos FDF i Kværndrup.
Hans deltog, som formand, yderligere var Hans Rossen, Claudia og Poul mødt op. Arkitekten gennemgik og forklarede tegningerne og der var en drøftelse om begrænsning af gener til naboer.

Af hovedpunkter kan nævnes, at man kun i de 7 sommerferieuger udlejer i hele uger og fortrinsvis til spejdere. Alle RUS-fester er black-listet, så den ballade, der har været, undgås.
Man vil i de nye ordensregler indskærpe, at der vises hensyn til naboerne. Deres badebro vil blive sat op hvert år. I det hele taget ønsker de ikke at lægge sig ud med naboerne – og det er da kun glædeligt.
Det var et konstruktivt møde og det blev aftalen med Kai Teinholt – formand for Hovborglejren – at  bestyrelsen for Hou Plantage Grundejerforening en gang årligt holder et møde og drøfter naboskabet med Hovborglejren.

Vedr. vores veje:
Henning og Karin havde  igen i år været rundt og reparere vejene sammen med Torben. Formanden udtalte stor tak på medlemmernes vegne.

Badebroen blev sat ud lørdag den 09.05.09 og det lykkedes igen. Der var mange fremmødte, som gav en hånd med – også her en stor tak for indsatsen, stor som lille.
Dagen før havde man i haven ved Henning og Karin prøverejst et af de telte, som skulle bruges til jubilæet. Det blev så indviet med manér over en god og lækker frokost, som Karen og Henning havde lavet.
Det var et par hyggelige timer med en god snak - og derefter pakkede man teltet ned igen.

Hans var inviteret til rejsegilde i Hovborglejren den 29.06.09 og det foregik efter alle kunstens regler med taler, røde pølser og øl. Det er et gedigent byggeri og man forventer at være færdige til jul 2009.
Byggepladsen holder lukket i 3 uger i sommerferien.

Der har i længere tid været arbejdet med jubilæumsfesten  den 11.07.09.
Mange ting har skullet falde på plads og løses, men fornemmelsen var, at deltagerne fik en rigtig god fest – og der havde været en kanon tilmelding. Det endte på ca. 110 festdeltagere. Stor tak til alle for indsatsen.

Kommentarer:
Ulrik, P45: Vedr. Hovborglejren, så var man i ad hoc udvalget sikker på juraen om 300 m fra strand og at det måtte gælde for dette område også.
Der udarbejdedes en lokalplan, huset må kun benyttes til spejderbrug  og lignende (benyttes det til andet får de en bøde), altså det må kun benyttes til ungdomsarbejde.                                              
   Teknisk udvalg og kommunalbestyrelsen godkendte dette uden at give aktindsigt.
   Der skulle ikke søges om dispensation for 300 m grænsen..
   Området er i 2005 trukket ud af denne regel, alle huse i Plantagen er undtaget reglen om at bygge
   indenfor 300 m fra strand og derfor var det nok med lokalplan.
   Kommunen var orienteret om dette.
   Hovborglejren kunne ikke nedlægges og sagen blev ikke forfulgt yderligere.
   Kommentarer:
   Herdis, P15: tidspunktet med larm på grunden. (henlægges til pkt. 5).

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.


Liselotte gennemgik regnskabet.  Det godkendes.

Kommentarer:
   Kim, P29: Grundejerforeningens egenkapital, hvad skal den bruges til?
   Liselotte, P9: Til uforudsete udgifter - vi skal ikke have en opsparing, den skal bruges, så alle får glæde af  
   det.

4.    Forslag fra medlemmerne.

Forslag fra medlemmer skal være modtaget 2 uger før generalforsamlingen for at være indkommet rettidigt. Der var 3 forslag fra medlemmerne, indkommet rettidig, men ikke kommet på tryk til dagsordnen og sendt til medlemmerne indenfor de 2 uger.
   Ole, P40: medlemmerne burde have haft kendskab til forslagene, da medlemmerne ikke kan forholde sig til
   dem.                              
    Ulrik, P45: forslagene kan sættes til drøftelse men ikke vedtages.
   Jens Ole, P13: foreslår ændring af ovenstående til næste år.
Forslag nr. 1
Mikael W, P9.: Formue i foreningen: kunne bruges til hjemmesiden, indsamling af materiale og data. Vi må tænke 10 år frem, - 100 års jubilæum og begynde at spare sammen til et brag af en fest.
Man kunne danne en fond Hou Plantage Grundejerforenings 100 års fond. (Så kan der søges andre fonde om midler). Vi kunne spare op og søge om midler til en bog, der kunne udkomme hurtigt på det materiale vi allerede har. Bind 2, kunne så evt. komme i 2019.
Forslag nr. 2
Kontingentforhøjelse på 75 kr. Forhøjelsen skulle øremærkes til 100 årsfesten, samt dokumentation til en bog og mere ”krudt” til hjemmesiden.
      Kommentar:
Nick, P23: støtter forslaget.
Lykke, P45: foreslår at vi laver ændringsforslag til kontingentet så det kan vedtages.
Forslag nr. 3
Peter, P42: problemer med haveaffald, kan man komme af med det på en eller anden måde, måske et bål på stranden?
Per, P16: forslår en container på pladsen?
Ulrik, P45: støtter dette forslag.
Henning, P24: en container bliver fyldt op hurtigt, - forslår køb af flismaskine til ca. 2000-2500, som kan tage grene på 3,5 - 4 cm.
Bestyrelsen tager action på dette.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder budgetfremlæggelse og
fastsættelse af kontingent

Liselotte: fremlægger budget.

Kommentarer: 
Lykke, P45: vedr. køb af telte, kan man leje eller låne dem?
Liselotte, P9: det er meningen at medlemmerne kan låne teltene (for et mindre beløb) til private sammenkomster.
Nick, P23: spørger til opmagasinering i pumpehuset. Liselotte mener der er for fugtigt, evt. kan der laves noget ventilation.

Kontingensstørrelse:
Mikael W, P9: foreslår forhøjelse til 425 kr.
Henning, P24: foreslår at der sættes 5000 kr. af om året af nuværende budget (kontingent på 350 kr.)  til festen om 10 år.
Inga, P16: støtter Mikael. God ide med historie om husene og området, det skal laves og materialet vedligeholdes. Lad os holde et brag af en 100 års fest, ingen smålighed, pengene skal sættes af, så vi har et ordentlig beløb.
Liselotte, P9: støtter Inga.
Kontingentfastsættelsen kommer til afstemning og 2 imod, resten for en kontingentforhøjelse til 425 kr.
Mikael W, P9: beder bestyrelsen allokerer de ekstra 75 kr. til jubilæet om 10 år.

Ekspeditionsgebyr:
Rykker 1. gang - Email eller post, 2. gang sættes gebyr på (bestyrelsen foreslår uændret ekspeditionsgebyr).

Ændring af tilladte tidspunkter for at støje i Plantagen:
Hidtil har det været ”tilladt” at larme i tidsrummet 10-12 og 14-16.
Det foreslås at man udvider med 2 timer mere om eftermiddagen og at disse tider overholdes.  Ro mellem kl. 12-14 for ex. plæneklippere og motorsave.
Kommentarer:
John, P33: plæneklipper er OK, men gælder det ved fremmede håndværkere ved evt. ombygning m.v.?
Hans, P11: byggeri (tag mv.) ok, men ikke ex. fældning af træer og der opfordres i det hele taget til at snakke sammen. Det vedtages at nødvendigt støjende arbejde foregår mellem 10 - 12 og 14 -18
dog undtaget ombygninger med fremmede håndværkere.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg: ulige år vælges 3 medlemmer. Nuværende medlemmer af bestyrelsen: Hans B, Liselotte W., Sven Geil var på valg.
Genvalg til alle.
7. Valg af 2 suppleanter

Suppleanter, Bente og Frederik.
Genvalg til begge 2.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

   2 revisorer: Jens Ole og Børge, revisorsuppleant Peter Hartmann.
   Genvalg til alle.
9.  Eventuelt.
John, P33: foreslår at man udsender en dagsorden, så forslagene sendes med ud, så man kan tage stilling til dem inden generalforsamlingen. Desuden lave vejbump, idet der køres for stærkt i Plantagen.
Nick, P23: bump i Plantagen kunne evt. være med vandrør, evt. 2 x på hver gennemgående vej, disse kan nemt fjernes igen.
Ulf, P23: foreslår ingen reparation af hullerne i vejene, hastigheden skal ned og kommer det ganske automatisk ved ingen reparation af vejene.
Inga, P16: henstilling til foreningshus-gæsterne, da det ofte er dem, der kører for stærkt.  De kender ikke området. Mere information til ejerne af udlejningshusene.
Kim, P29: lufter tanken om trådløst Internet. TDC er en teknisk mulighed. Hvor mange er interesseret? Kan kontakte Kim vedr. Internet, hvis man er interesseret.
Klit, Ø1: gør opmærksom på - ice.net -, størst mobil bredbåndsdækning i Norden. Kan fås til ca. 300 kr./mdr.  Sender til hele Skandinavien, fungerer fint i bil og ved vandet, ikke så godt inde i land.
Per, P16: ved problemer med slamsugning: ringe til kommunen, da vi jo betaler for slamsugning over ejendomsskatterne.
Derudover er vores badevand af fin kvalitet, det er blevet målt den 18.06. og den 02.07., med flot resultat, så vi skal ikke være nervøse.
Jens Ole, P13: har været udsat for ekstraopkrævning for kørsel ved slamsugning. Dette ikke rimeligt.
Jytte, P40: spørger til hvornår der bliver tømt? Det gør det i ugerne 32 – 38.
Hans, P11: vedr. hjemmesiden:
 Han opfordrede til at man kigger ind på siden - http://www.123hjemmeside.dk/houplantage

 

Jørgen Feder, P17, ejer siden www.houplantage.dk ,  Formanden orienterer om, at foreningen må overtage den og vil arbejde videre med det.
John, P15: spørger til supplerende information til dagens fest.
Liselotte, P9: informerer: velkomst, fadøl, slush ice med gin - til de voksne og uden - til børnene, musik, kaffe og the til kagen, rødvin kan købes til billige priser og mød med godt humør.
De fremmødte blev desuden opfordret til at vinke til helikopter, der kom over pladsen med tidl. ejer af nr. P44.
Dirigent afslutter generalforsamlingen.
Formanden takker for god ro og orden og afslutter med ønske om en god festaften.

Vigtigt HUSK
 Brooptagning: den 12. september kl. 10 mød op og giv en hånd med og tag del i en tradition samt få nogle gode timer sammen med medlemmer af grundejerforeningen.
Når vi er færdige, og broen er lagt på vinterplads, er der fællesspisning i haven bag ”Hytten” hos Henning og Karin.

MVH. Bestyrelsen

 

Direkte link til fotos og referat fra jubilæet - tryk på nedenstående
http://www.123hjemmeside.dk/houplantage/18261580
MVH
Webmaster og formand Hans Bertelsen

 


Generalforsamling 11. juli 2009

Hou Plantage Grundejerforening   1/6 2009

Til Medlemmerne!   BEMÆRK TIDSPUNKTET KL. 10 OG STED

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Hou Plantage Grundejerforening lørdag den 11 juli kl. 10 i teltet på vandtårnspladsen, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, der udpeger referent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år fremlægges til godkendelse.                     ( af formand Hans Bertelsen )
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.     ( af kasserer Liselotte Marstrand )
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Forslag fra bestyrelsen. Herunder budgetfremlæggelse og fastsættelse af:
a. Kontingent for det indeværende regnskabsår.
b. Ekspeditionsgebyret.
c. Ændr. af tilladte tidspunkter for græsslåning mm
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt. 

Med venlig hilsen bestyrelsen.
Hans Bertelsen, Liselotte Marstrand, Henning Drost,
Jørgen Thomsen og Svend Geil.
Husk også, at der efter generalforsamlingen den 11/7 er forskellige konkurrencer på stranden, og om aftenen er der 90 års jubilæumsfest i teltet på vandtårnspladsen med de, der har tilmeldt sig. Der vil være maleriudstilling i et telt på pladsen.
Festdeltagerne medbringer selv godt humør. Bestyrelsen har lejet borde og stole samt service. Det bliver en festaften med 105 deltagere.
Vi satser på godt vejr og håber der bliver festet igennem!
Send gerne jeres E mail adresse til kassereren, så vi kan få den med på adresselisten   LM@cleantrade.dk

God sommer i Hou Plantage  M.V.H. Bestyrelsen


Referat af generalforsamling 2008

Referat fra generalforsamling i Hou Plantage Grundejerforening
Lørdag den 12.07.08 kl. 10.00 i Skytternes hus.

Ad pkt. 1. Valg af dirigent og referent.
Jens Ole Bahr blev valgt til dirigent og Jette Christophersen som referent.
Jens Ole konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning ved formand Hans Bertelsen.
Generalforsamling den 14.07.2007 med flot vejr og efterfølgende grillaften med ren råhygge.
Badebroen kom godt på land den 15.09.2007 med efterfølgende forloren skildpadde.
Niels Francke kontakter formanden for at fortælle at de alligevel har besluttet sig for at gå med til et dige foran Vangelyst. Det er efterfølgende blevet lavet.
Bestyrelsen har drøftet forskellige ting:
a. Beskæring: brev fra kommunen, brev blev sendt ud til alle medlemmer før jul.
b. Badebroen: indkøb af nye bolte m.m.
c. Hou Plantage’s historie: udgivelse af bog og oprettelse af hjemmeside.
d. 90 års jubilæum.
Ad. c: Formanden har haft sendt en udførlig ansøgning ind til ”Danske Initiativpuljer” om at få tildelt et beløb på 75.000 kr. til indsamling af materiale om Plantagen og dens beboere og historie. Oplægget var at vi inden vores 90 års jubilæum næste år fik oprettet en hjemmeside og fik stof nok til at trykke en bog om Hou Plantage, så vore medlemmer alle kunne få en. Desværre blev vi ikke udvalgt til at modtage et støttebeløb.
Bestyrelsen opfordrer evt. ildsjæle til at melde sig som indsamlere af historier og facts om Plantagen – da det er i elvte time, da mange af vore medlemmer er oppe i årene og de små søde historier risikerer at gå i glemmebogen. Hvordan vi efterfølgende får bearbejdet materialet er ikke helt klarlagt.
Ad. d: Som de fleste nok ved, så kan vi til næste år fejre 90 års jubilæum i foreningen og det bør da fejres. Formanden efterlyser medlemmer, der ønsker at hjælpe med at planlægge og afvikle et jubilæum. Det vigtigste er at vi får meldt ud i god tid og de der tilmelder sig indbetaler et depositum, så vi er sikre på at det ikke smuldrer som til vores 85 års jubilæum. Det er ikke muligt at bruge Houborglejren, som den ser ud, så vi må tænke i andre løsninger – ex. et stort telt på vandtårnspladsen eller lign.
A propos mærkedage, bemærkes at vores kasserer Liselotte Marstrand har rundet et skarpt hjørne – 50 år.
Den 24.05.2008 satte vi badebroen ud og det gik stærkt da nogle forberedelser var sket i forvejen. Vi fik som sædvanlig rigtig lækker frokost i haven hos Karin og Henning. En stor tak til Karin for hendes store arbejde. Der var en del der gik derfra med solskoldninger efter et par hyggelige timer i fuld sol.
Vore veje: Der er indkøbt et par læs vejgrus og Karin og Henning har sammen med Åge, husmand, kørt det ud og lagt i hullerne. En stor tak til dem.
Fællesforeningen, referat af møde 02.11.2007.
Hjertestarter: der er i Lohals arbejdet på opsætning af et par hjertestartere og flere af vore medlemmer har været inde på tanken om, vi skulle kobles på projektet. Der ville blive opsat en ved vejen op til Torben. Det er ifølge formanden en falsk tryghed, da afstanden er for stor.  På formandens arbejde på Odense Idrætspark findes en hjertestarter på de større anlæg for hver 250 m, da det drejer sig om minutter hvis hjælpen skal være effektiv. Det er i sig selv ikke en sikkerhed at have dem – det kræver kursus en gang årligt i hjertemassage og genoplivning. Hjertestarteren kan kun defibrillere – stoppe hjertet med at flimre. Hjertemassage og kunstigt åndedræt skal få liv i personen uden bevidsthed. Henning var til møde i Lohals.
Formanden forsynede alle med materiale fra Beredskabsforbundet om at undgå brande i sommerhusområder.
Til slut vistes billeder af bryllup og billeder fra branden ved Houborglejren.
Til slut opfordrede formanden til at møde op til fælles grillaften – også hvis der skulle komme et par byger.
Herefter var der bemærkninger fra medlemmer:
John Dahl: var der interesse for det kunne vi se en video af branden ved Houborglejren, som John havde lavet.
Per Møller: vedr. opbygningen af lejren, med en bevilling på 8 mil. kr., blev der opfordret til, at vi i foreningen havde obs. på det nye byggeri. Obs. på evt. udvidelse af lejren.
Ulrik Ibfeldt: havde rettet henvendelse til byggeinspektøren i kommunen og der var ingen planer om udvidelse, man påtænkte byggeri i 1½ plan, i alt 6½ m i højden, altså samme antal m2, som den oprindelige bygning. Forslag: at vi kunne få aktindsigt. (En mulighed var også at der blev udstykket 2 grunde fra)
Inga Møller: vi skal også tænke på miljøbelastningen ved en evt. fremtidig udlejning af lejren – bla. Har der tidligere været oversvømmelse af kloaken.  Forslag: Naturfredningsforeningen inddrages.
Ole Amtorp: anmode Ulrik I. om at bistå med det juridiske, da man kunne være bekymret for at sagen kunne løbe os af hænde med bla. massiv (erhvervsmæssig) udlejning. Forslag: Være Ulrik I. behjælpelig med aktindsigt.
Per Møller: forslag: foreningen giver prokura til udgifter vedr. aktindsigt.
Jørgen Sønder: hvordan forholder det sig med 300 m’s byggelinje fra kysten ved evt. udstykning af grunde.
Ulrik Ibfeldt: den nuværende byggelinje ved Houborglejren bliver fastholdt, så der må bygges bagud.
Herefter blev formandens beretning godkendt og bifald for bestyrelsens arbejde.
Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.
Regnskabet gennemgås af Liselotte.
Claus Blücher bemærkede at der manglede underskrifter fra revisorerne på de omdelte kopier.
Jens Ole beklagede og herefter blev regnskabet godkendt med bifald.
Ad pkt. 4: Forslag fra medlemmerne.
1 forslag var indløbet fra Jan Kolster vedr. investering i vejhøvl til vedligeholdelse af vejene.
Der var en kort debat, Jytte A. spurgte vedr. forsikring af en evt. høvl, Jørgen S. foreslog i stedet at få en entreprenør til at ordne vejene, det var billigere da forsikringen er koblet til traktoren, og Henning og flere andre synes midterrabatten skal bevares på vores veje.  Bestyrelsen forkastede ligeledes forslaget.
Ad pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen.
Kontingentet: vedtaget at fortsætte med 350 kr./årligt.
Ekspeditionsgebyret: der var forskellige forslag, bla., Michael W. foreslog at bibeholde 150 kr. i rykkergebyr, da det er svært og til tider ubehageligt at få kontingentet ind. Henning foreslog 50 kr., Ole A.: først venlig reminder derefter 150 kr., Poul S at 150 kr. i gebyr var billigt iht. hvad andre instanser tager, Liselotte forslog en rykker på E-mail, Inga var ligeledes stemt for en venlig reminder og derefter 150 kr. i gebyr.  Det blev herefter vedtaget at udsende en venlig reminder og derefter tillægge gebyr på 150 kr.
Ad pkt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Genvalg til Henning og Jørgen T.
Ad pkt. 7. Valg af 2 suppleanter.
Valgt til suppleanter Bente Bundgaard Nielsen og Frederik Hartmann Jensen.
Ad pkt. 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Genvalg til alle.
Ad pkt. 9. Eventuelt.
John D: opfordrede til naboovervågning pga. de mange indbrud både i de omkringliggende sommerhusområder, men også i Plantagen.
Karin: forslag om at fastsætte dato for jubilæumsfesten til samme aften som næste generalforsamling.
Elle, Jette og Inga meldte sig til at bistå med noget af det praktiske omkring arrangementet.
Hou Plantages historie: forslag om kontakt til Bent Rasmussen og Jørgen Feder for evt. materiale.
Michael W. foreslog en hjemmeside, hvor man kunne berette om sit hus’ historie.
Niels Francke meldte sig om tovholder på projektet.
Henning og Karin vil indsamle materiale fra Landsarkivet.
Flemming fra Solisthuset, lån af gæstebøger fra Solisthuset som materiale, (Solistforbundet har i øvrigt også 90 års jubilæum 2009)
Käthe Scharfenort anmoder om at man overholder middagspausen. Det er vedtaget at der må ”arbejdes” fra kl. 10-12 og fra kl. 14-16.
Jytte A. hævdede at reglerne var for stramme og godt kunne udvides. Burde evt. udvides til 14-18.
John D. præsenterede videoen fra branden ved Houborglejren.
Inga sluttede med en tak til bestyrelsen for godt arbejde og tak for interesse for renholdelse af området.
Herefter sluttede generalforsamlingen med et bifald til bestyrelsen.
VIGTIGE DATOER:
11.07.2009 GENERALFORSAMLING OG EFTERFØLGENDE JUBILÆUMSFEST
13.09.2008 BROOPTAGNING

Som det ses af referatet er Nils Franke parat til at stå for indsamling og redigering af materiale om
Hou Plantage, så send venligst jeres materiale til   nf@nilsfrancke.com

Jeg har allerede så småt startet en hjemmeside, hvor vore medlemmer løbende kan følge hvad der sker, få inspiration og også der komme med indlæg i gæstebogen. Hjemmesiden hedder: www.123hjemmeside.dk/houplantage
Hans Bertelsen