Vedtægter
For Hou Grundejerforening
Gældende vedtægter

Vedtægter for Hou Grundejerforening. 12/7 2008

§ 1.

Foreningens navn er "Hou Grundejerforening", og dens hjemsted er på Nordlangeland i Langelands kommune.

§ 2.

Foreningens formål er at virke til fremme af grundejernes fælles interesser, herunder bevarelsen af sommerhusområdet, vedligeholdelse af veje, badebro, skilte mm., kontakt til offentlige myndigheder vedrørende dagrenovation m. v., samt hvad generalforsamlingen i øvrigt måtte finde at være af fælles interesse for medlemmerne.

§ 3.

Som medlemmer af foreningen kan optages grundejere med adresse på følgende under postnr. 5953 officielle vejnavne: Hou Plantage, Vesterled, Østerled, Nørreled og Fyrrevej. Endvidere kan optages grundejere med adresse på den nordlige del af Gustav Petersensvej i området fra den øststlige begrænsning til den østlige kyst.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest ved regnskabsårets udløb.

Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at slette medlemmer, der modarbejder foreningen og dens virke.

§ 4.

Det årlige medlemskontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingent betales senest 1. oktober for det regnskabsår, for hvilket medlemskabet gælder. Indbetaling skal ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

Kontingent, der betales efter den 1. oktober forhøjes med ekspeditionsgebyr, der ligeledes fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der betales kontingent for hver ejendom samt for ubebyggede grunde.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der trods påkrav er i restance med kontingent eller andre beløb udover det regnskabsår, for hvilket medlemskabet gælder, d.v.s. udover 31 marts.

Endvidere medfører en sådan restance, at restanten ikke har ret til at deltage i den kommende generalforsamling og ikke er valgbar til nogen poster i foreningen.

Ophører et medlem med at være grundejer i det omhandlende område, bortfalder medlemskabet, uden at vedkommende har nogen krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Medlemskabsrettighederne overgår til den nye grundejer indtil udløbet af det pågældende regnskabsår.

Meddelelse om ejendommens overdragelse skal senest 14 dage efter handlens indgåelse fremsendes til foreningen tillige med oplysning om den nye ejers navn og bopæl.

§ 5.

Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen.

Generalforsamlingen

§ 6.

Stk. 1.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender og er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig med det mødte antal stemmeberettigede medlem-mer. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræves der til vedtægtsændringer, at 2/3 af det mødte antal stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Der kan på generalforsamlingen kun træffes afgørelse i sager, der er optaget på dagsordnen.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på Langeland inden udgangen af juli måned.

Stk. 3.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det fornødent eller mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom ved henvendelse til bestyrelsen med anførelse af, hvilke emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Stk. 4.

Enhver generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af de stemmeberettigede medlemmer. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Dette ( revisor) blev tilladt efter en afstemning på generalforsamling  i 2010. Alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde , stemmeafgivningen og dennes resultater afgøres af dirigenten.

Stk. 5.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse fra bestyrelsen til hvert medlem efter den til bestyrelsen opgivne adresse.

Forslag fra medlemmerne må være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal være bilagt dagsorden, det reviderede regnskab for foreningen, budget for det kommende år og medlemsliste.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel og skal være bilagt en liste over de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 6.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år fremlægges til godkendelse.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Forslag fra medlemmerne

5. Forslag fra bestyrelsen. Herunder budgetfremlæggelse og fastsættelse af størrelsen af: a. kontingent for det indeværende regnskabsår b. Ekspeditiongebyret.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt.

Stk. 7.

På generalforsamlingen kan kun afgives en stemme for hvert medlemskab, når bortses fra de i § 4 anførte restanter.

Andre kan stemme på medlemmets vegne, hvis disse er i besiddelse af behørig fuldmagt. Intet medlem kan dog repræsentere mere end 3 andre medlemmer ved fuldmagt. Fuldmagt er ikke fornøden for ægtefælle. Fuldmagt afleveres til dirigenten, forinden stemmeafgivning kan finde sted.

Skriftlig afstemning foretagen når mindst 1/3 af forsamlingen forlanger det. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt disses suppleanter skal ske ved skriftlig afstemning, såfremt der på generalforsamlingen fremsættes ønske derom.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, revisorer og revisorsuppleant har hvert medlem en stemme for hver post, der er på valg.

Stk. 8.

Generalforsamlingens forhandlinger og beretninger indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten, og referat udsendes til medlemmerne.

Bestyrelsen

§ 7.

Foreningen ledes af en på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer valgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgbar til poster i foreningen er medlemmet selv eller dennes ægtefælle. Hvor grundejeren er et firma, en institution eller lignende, kan dette eller denne udpege en repræsentant, som så er valgbar.

§ 8.

Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for 2 år af gangen, således at der i lige år afgår 2 bestyrelses medlemmer og 1 suppleant, i ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Genvalg kan finde sted.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanten er tiltrådt, bliver mindre end 3, må bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 9.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen er ulønnet.

§ 10.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening kan sammenkalde bestyrelsen. Sammenkaldelse bør findes sted med mindst 1 uges varsel, men i påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel.

§ 11.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Beslutningen tages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

§ 12.

Foreningen tegnes af formanden og 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer.

Regnskabet

§ 13.

Foreningens regnskabsår er 1. april til 31. marts.

§ 14.

Revisorerne og revisorsuppleanten vælges for et år af gangen.

Genvalg kan finde sted.

§ 15.

Kassereren afleverer regnskabet senest den 7. maj til revisorerne, der gennemgår dette med bilag såvel talmæssigt som kritisk og tilstiller bestyrelsen det på formandens adresse med påtegning senest den 21. maj. Revisorerne har til enhver tid ret til at kontrollere aktivernes tilstedeværelse og at efterse regnskabsbøgene med tilhørende bilag.

§ 16.

Grundejerforeningens midler hensættes på konto i bank eller sparekasse eller postgiro eller en kombination heraf.

Kassereren fører regnskab på PC, et udskrift medbringes til bestyrelsesmøder sammen med aktuelle kontoudtog fra de pengeinstitutter, hvor foreningens midler er indsat.

§ 17.

Bestyrelsen sørger for opkrævning af kontingenter og eventuelle andre beløb.

Foreningens ophævelse

§ 18.

Til ophævelse af foreningen kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer møder frem på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ophævelse af foreningen. Såfremt færre end 2/3 af de stemmeberettigede er mødt frem, men der blandt de fremmødte er mindst 2/3 majoritet for ophævelse af foreningen, kan en sådan vedtages på en efterfølgende i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. Fremkommer et forslag om foreningens opløsning, skal forslagsstilleren / forslagsstillerne fremkomme med et forslag om anvendelse af foreningens midler.

Andre forhold

§ 19.

Stk. 1.

Bestyrelsen kan til enhver tid foreslå ordensregler, der skal være gældende både for foreningens medlemmer og de personer, der i øvrigt måtte benytte medlemmernes huse. Disse regler skal vedtages på generalforsamlingen for at være gældende.

Stk. 2.

Misligholder et medlem disse regler, kan bestyrelsen – efter forgæves påkrav overfor medlemmet herom – lade eventuelle udgifter til afbødelse af misligholdelsen opkræve hos det pågældende medlem.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. juli 1984

Redigeret og gjort elektronisk tilgængelig den 12.juli 2007

Hans Bertelsen