Fællesforening for sommerhusforeninger på Langeland
Overskrift 1
Der blev dannet en fællesforening for alle sommerhusgrundejerforeninger på Langeland og den omfatter nu 29 grundejerforeninger.

Klik på følgende link for at se nærmere:

http://www.coinwise.dk

På de følgende sider er der referater fra møder mm
Referat

Sommerhusgrundejerforeningerne på Langeland

 

 

 

Infrastruktur og Udvikling

Fredensvej 1

5900 Rudkøbing

Tlf. 63 51 60 00

Fax 63 51 60 01

E-mail: infrastruktur@langelandkommune.dk

www.langelandkommune.dk

10-11-2009

J. nr. 07/4958

Ref: pban

 

Referat fra møde den 06. november 2009

 

mellem ”Fællesforeningen for sommerhusejere på Langeland” og Langeland Kommune.

 

Mødetidspunkt:06. november kl. 11.00

 

Mødested:          Rådhuset, Fredensvej 1, Rudkøbing

 

Dagsorden:

 

 

1.        Indledning ved Borgmester Knud Gether.

 

2.        Skatter og afgifter i 2010. Er der ændringer i forhold til 2009?

 

3.        Hvordan går det med etablering af  stier i den sydlige del af kommunen?

 

4.        Hvordan går det med en ny affaldsplan for Langelands Kommune – herunder åbningstider?

 

5.       Fjernelse og afbrænding af affald på de enkelte parceller. Tilsyneladende uens regler, idet f.eks.

Stoense Havn har tilladelse til afbrænding!

 

6.       Hvordan takles problemer med vedligeholdelse af arealer, der er udlagt til sommerhusbebyggelse - eksempelvis mellem Fyrrevænget og Hybenvej?

 

7.       Nye grundejerforeninger.

 

8.       Nationalpark ” Det Sydfynske Område” – konsekvenser for sommerhusområderne?

 

9.       Vedligeholdelse af Øhavsstien og andre ”kommunale” stier langs stranden – nu og i fremtiden.

10.     Hvad er kommunens plan omkring kystsikringsområdet – herunder hvordan går det med beskyttelsen af klitterne ved ishuset på Hesselbjerg strand?

 

11.    Strandrensning i kommunalt regi.

12.     Eventuelt

 

 

Mødedeltagere:   Fællesforeningen v/                   Langeland Kommune v/

Hans Lund,                                  Knud Gether

Orla Spenner,                              Anne-Lene Haveløkke (referent)

Jørgen Nielsson,                        Peter B. Andreasen

Flemming Kehman ,

Steen Frederiksen

 

Ad 1                      B orgmester Knud Gether bød indledningsvis velkommen til det 4. møde i dette regi.

 

 

Ad 2                      Skatteprocenten for 2010 er fastsat uændret til 27,8 og grundskyldspromillen til 24,57 (12,3 for produktionsejendomme). Dette er forhandlet på plads med Indenrigs- og Sundhedsministeren i forbindelse med forhandlingerne om den indgåede udviklingskontrakt frem til 2011.

 

Vandpriserne blev i 2009 harmoniseret i den kommunale vandforsyning. Vandforsyningen udskilles sammen med spildevandsforsyning og affald i tre selvstændige driftsselskaber pr. 1.1.2010. Det forventes, at den faste afgift vil forblive uændret kr. 500,- incl. moms, og vandprisen vil forblive på 13,11 kr. /m³ incl. grøn afgift og moms. Endelig beslutning forventes på kommunalbestyrelsens sidste møde i år.

 

Spildevandsafgiften forventes at ville blive uændret 625,- kr. i fast afgift og 26,64 kr./m³ i variabel afgift.

 

Genbrugstaksten, der i år har været 730,00 kr. pr. sommerhus incl. moms, og renovationsafgiften, der i år har været 843,07 kr. pr. sommerhus incl. moms – forventes at ville stige med ca. 20 %, da der i dagrenovationsordningen pr. 1.1.2009 var akkumuleret en gæld til kommunen på kr. 985.000,-.

Samtidig står man overfor en kraftig udbygning af faciliteterne på genbrugsområdet for at kunne leve op til de stillede krav.

 

Herefter blev det aftalt at meddelelser om eventuelt ændrede takster sendes rundt til formændene for grundejerforeningerne, når der er truffet beslutning herom

 

Ad 3                      På sidste møde blev forbindelses-stien fra Ristinge gennem Piledybet til Stenbæk drøftet. Knud Gether understregede at en sådan sti ikke er ”gået i glemmebogen”, men at der har været andre presserende sager i forbindelse med, og i kølvandet på kommunesammenlægningen.

 

Administrationen forventer at der i 2010 kan fremlægges et konkret forslag til politisk behandling, herunder udformning, tidsplan og finansiering.

 

Ad 4                      Anne-Lene Haveløkke gennemgik kortfattet hovedpunkterne i forslag til Affaldsplan for Langeland Kommune 2009-2012. Forslaget er netop blevet færdigt, og skal nu behandles politisk i Langeland Kommune. Herefter udsendes forslaget i offentlig høring i 8 uger. Forslaget indeholder mål vedrørende batterier, organisk affald, have-park affald, affaldsminimering, genbrugspladser, henkastet affald og slamhåndtering.

 

                             Repræsentanterne fra Fællesforeningen udtrykte tilfredshed med de nuværende åbningstider på genbrugspladserne.

 

                             På forespørgsel oplyste Peter Bøgebjerg Andreasen at der ikke kan afleveres trærødder på genbrugspladserne med mindre disse er flækket/hugget op. Endvidere blev det oplyst at administrationen p.t forventer at der kommer ændringer vedr. genbrug af dåser o.lign.

 

Ad 5                      Peter Bøgebjerg Andreasen oplyste, at der er forbud mod afbrænding af affald i sommerhus-områderne hele året. Samtidig skal det understreges, at oplæg af grene ikke er tilladt -heller ikke mellem ejendomme – idet disse efter blot få dage - udgør en latent brandspredningsrisiko. Afbrændingsforbuddet fremgår af kommunens affaldsregulativ.

 

 

Ad 6                      Der blev drøftet eksempler med udstykninger, hvor der af den ene eller den anden årsag endnu ikke er etableret en grundejerforening. Dette er uhensigtsmæssigt, når ubebyggede grunde og andre fælles arealer ikke passes.

 

                             Peter Bøgebjerg Andreasen gjorde rede for sagsgangen, og kommunens forpligtigelser i sådanne tilfælde.  I langt de fleste tilfælde opnås heldigvis de bedste resultater ved at henstille til ejerne om at leve op til deres forpligtigelser.

 

Ad 7                      Langeland Kommune har modtaget meddelelse om etablering af ny grundejerforening:

 

                             Spodsbjerg Longelse Grundejerforening

                             v/ Vivi Dreyer Rindebæk

                             Skovløkke 6

5700 Svendborg

 

Ad 8                      Anne-Lene Haveløkke orienterede om den igangværende undersøgelse for en eventuel national-park, herunder indhold, tidsplan m.m. Der blev omdelt en informationsfolder med oplysninger om undersøgelsen. I år og næste år går med en omfattende forundersøgelse. Borgerne i de fem involverede kommuner – Svendborg, Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Assens – skal informeres og høres, der skal laves en række faglige analyser. I 2010 skal det politiske niveau tage stilling på baggrund af analysens resultater.

 

Ad 9                      Indledningsvis blev der generelt drøftet vedligehold af stierne i Langeland Kommune. Administrationen oplyste at Park- og Vejafdelingen i øjeblikket arbejder med at udarbejde plejeplaner for den løbende vedligeholdelse af stier, grønne områder m.m. Disse plejeplaner skal give kommunen et endnu bedre redskab til at planlægge vedligeholdelsesarbejderne på en mere hensigtsmæssig måde fremadrettet.

 

                             Det blev påpeget på mødet at plankeværket ved den såkaldte ”Dallas-sti” fra Ristingevej til Stranden igen trænger til en form for renovering. Endvidere er der problemer med reparationen af en trappe på Øhavs-stien ved Stoense Udflytter – Nordstien. Langeland Kommune gav tilsagn om at kigge på disse forhold.

 

 

Ad 10                   Under punktet var der en længere debat om behovet for kystsikring generelt. Langeland Kommune orienterede om, at kystsikring principielt er lodsejernes ansvar. Kommunen bliver selvfølgelig part der hvor kommunen også ejer arealer langs kysten.

 

                             Konkret i forhold til Klitterne ved ishuset på Hesselbjerg Stand fortalte Peter Bøgebjerg Andreasen at det er vanskeligt at opnå tilladelse i sådanne fredede områder. Der er etableret pumper og diger på det sydlige stykke.

 

Ad 11                   Langeland Kommune oplyste at der bliver brugt mange ressourcer på rensning af de kommunalt ejede stande. Staten har forpligtigelsen på de statslige områder. Kommunen foretager regelmæssig rensning på Ristinge, Spodsbjerg, Hesselbjerg, Emmerbølle, Lohals og ved Bagenkop Strande. Derudover foretages rensning efter vurderet behov på øvrige kommunale strande. Hidtil har der været problemer ved Bagenkop, idet der her ophobes en del tang ved det tidligere færgeleje.

 

Ad Eventuelt       Der blev spurgt til tinglyst deklaration ved Stoense Udflytter om udkørselsforhold. Peter Bøgebjerg Andreasen orienterede om at grundejere har pligt til at overholde sådanne deklarationer, og at kommunen har påtaleret.

 

                             Der blev rejst ønske om at Langeland Kommune udarbejder en slags positivliste over såkaldte egns kendte planter. Grundejerne efterspørger vejledning i forbindelse med beplantning, hvor lokalplanen fastsætter krav herom. Langeland Kommune var positiv over for forslaget. Grundejerne er i øvrigt også velkommen til at kontakte kommunens biolog for råd og vejledning. Endvidere vil ønsket indgå i overvejelserne om tilrettelæggelsen af de kommende opgaver på området.

 

 

 

                            

 

Med venlig hilsen

 

 

Anne-Lene Haveløkke

Infrastruktur og Udviklingsafdelingen